leer
IZRAĐUJEMO POREZNE PRIJAVE
Erfurt live Header8
Početna
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
EKOPEN
O nama
Lokacija
Kontakt
USLUGE
Knjigovodstvene usluge
Porezno savjetovanje
Poslovno savjetovanje
POSLOVNI VODIČ
Korisne informacije
Porezni propisi
Ostali propisi
Stope prireza
Uplatni računi
Brošure
BONUS
Obrasci
Pojmovnik
Kalkulatori
Linkovi
PRIJAVA KORISNIKA
Korisničko ime

Šifra

Zapamti Me
Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.

Putni nalog PDF Ispis E-mail

Pred Vama su dva vrlo korisna obrasca koja većina zaposlenika vrlo često koristi. Jedan od njih je 'Putni nalog' izrađen u excel programu a drugi je 'Nalog za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe'. Podsjećamo da je i ove godine priznati trošak cijene goriva po prijeđenom kilometru 2 kune.

Dokumente možete 'skinuti' u obliku Excel i Word dokumenta:

Putni nalog  Putni nalog

Putni nalog  Putni nalog - primjer, word

Putni nalog  Lista putnih nalog - primjer, word

Nalog za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe Nalog za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe

Svi troškovi pravne osobe - obveznika poreza na dobit moraju biti dokumentirani. Kad je riječ o putnim nalozima, dokument za knjiženje troškova je putni nalog koji je ovjeren od strane odgovorne osobe, a koji sadrži podatak o relaciji, trajanju putovanja i poslovnoj svrsi. Ako je osoba na službenom putovanju imala troškove noćenja, cestarine, tunelarine i sl., takvi se troškovi priznaju na temelju isprava o plaćanju (račun).

Propisi ne obvezuju da uz putni nalog moraju biti priloženi dokazi o plaćenoj cestarini ili sl. kojima bi se dokazivalo da je put doista i obavljen. Ako nema računa za cestarinu, osobi se ne nadoknađuje trošak cestarine. No, skrećemo pozornost da su putni nalozi vrlo često predmet poreznog nadzora. Vrlo često se u poreznom nadzoru isplata dnevnica, ako nije bilo isplate drugih troškova koji ukazuju da je put doista i obavljen (npr. nema računa za noćenje, nema računa za cestarinu) proglašava plaćom i naknadno se utvrđuje obveza obračuna i uplate doprinosa iz plaće i na plaću, te poreza na dohodak. U takvom slučaju bi porezni obveznik morao dokazivati da je put doista i obavljen.

Uvjet prema kojem se neoporeziva dnevnica može isplatiti samo za putovanje iz jednog u drugo mjesto je ako je mjesto u koje se putuje najmanje 30 km udaljeno od mjesta iz kojeg se putuje.  S obzirom da Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid utvrđuje pravo na dnevnicu za putovanje na udaljenost veću od 10 km, a porezni propisi kao uvjet neoporezive dnevnice određuju udaljenost veću od 30 km, proizlazi da su dnevnice za izlazak na očevid isplaćene za putovanje u mjesto koje je udaljeno za više od 10 km, ali manje od 30 km od mjesta iz kojeg se putuje, u poreznom smislu, u ukupnom isplaćenom iznosu plaća osobe kojoj se isplaćuju. Isplatitelj je obvezan na ove iznose obračunati i uplatiti obvezu za doprinose iz plaće, porez na dohodak i možebitni prirez, te tako isplaćene iznose plaće evidentirati u svim propisanim evidencijama o isplaćenoj plaći (obrazac IP, obrazac ID, obrazac SPL).

MIŠLJENJA SREDIŠNJEG UREDA

Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja

Broj klase: 410-18/05-01/125
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/05-2

Od "A" d.d., primili smo upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05), poglavito u dijelu koji se odnosi na tumačenje može li se potvrda o cijeni karata smatrati vjerodostojnom ispravom za neoporezivu isplatu troškova prijevoza na službenom putovanju. Nastavno odgovaramo.
Člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. istoga Zakona, a po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im do propisanih iznosa isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće.
Člankom 13. stavak 2. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u skladu s člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima.
Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. istoga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo), priznaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Za svrhe oporezivanja putni nalog kao vjerodostojna isprava treba sadržavati osobito: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje se upućuje, svrhu putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni se nalog obvezno prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za utrošeno gorivo ako se putuje osobni automobilom, računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.
člankom 14. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate iz članka 13. toga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).
Prema navedenim odredbama toga Pravilnika iznimno je moguće vjerodostojnom ispravom smatrati i potvrde o cijeni prijevoznih karata izdane od ovlaštenih prijevoznika čija su prometna sredstva korištena za prijevoz na pojedinom službenom putovanju, ali samo u pojedinačnim izvanrednim okolnostima, kao što su na primjer gubitak izvornog računa, njegovo uništenje, krađa i slično.
Međutim, nedvojbeno je da se za porezno priznavanje troškova prijevoza na službenom putovanju sredstvima javnog prometa (cestovnog, morskog, riječnog, zračnog), u svim drugim slučajevima vjerodostojnom ispravom koja dokazuje nastanak tih izdataka trebaju smatrati izdani računi ovlaštenih prijevoznika, jer je račun kao vjerodostojna isprava temeljno i propisan odredbama članka 14. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.

Evidencija pri korištenju prijevoznih sredstava

Broj klase: 410-1805-0186
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/05-2

U svezi upita o vođenju propisanih evidencija pri korištenju prijevoznih sredstava posebice osobnih automobila, daje se slijedeća uputa:

Prema članku 13. stavku 2. točki 5. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br.95/05: u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se, u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon), oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima i to naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
Člankom 14. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. Pravilnika (dnevnice, naknade prijevozni troškova, naknade korištena privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženi isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno o kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke:

- nadnevak izdavanja,
- ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
- mjesto u koje osoba putuje,
- svrha putovanja,
- vrijeme trajanja putovanja,
- vrijeme kretanja na put,
- podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako e putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat),
- vrijeme povratka s puta,
- potpis ovlaštene osobe i pečat,
- obračun troškova i likvidaciju obračuna
- izvješće s puta

Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito:
računi za utrošeno gorivo ako se putuje osobnim automobilom, računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo. U skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika smatramo da je u svim slučajevima u kojima se isplaćuje neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
do 2,00 kune po prijeđenom kilometru ili dnevnica za službeno putovanje ili primitak po osnovi nesamostalnog rada u naravi pri korištenju službenih automobila u privatne svrhe utvrđen prema opsegu stvarnog korištenja, potrebno osigurati slijedeće evidencije i podatke:
1. Pri korištenju privatnog automobila u svrhe službenog putovanja, u putnom nalogu obvezno se, uz ostale navedene elemente naloga za službeno putovanje, iskazuje i početno stanje brojila – kilometar/sat u trenutku  kretanja na put te završno stanje brojila nakon povratka s puta. Uz putni nalog obvezno se prilaže račun za gorivo kupljeno pri polasku na put ili za vrijeme puta nije kupljeno odnosno isto je već bilo raspoloživo u dovoljnoj količini, obvezno se putenom nalogu prilaže posljednji račun za nabavu goriva. Ako je pri polasku na
put ili za vrijeme puta kupljeno potrebno gorivo dovoljno za više putovanja, račun se obvezno prilaže uz putni nalog. Pri slijedećem upućivanju na službeni put, obvezno se u putnom nalogu navodi da je račun za gorivo već priložen uz prethodni putni nalog te podatke o putnom nalogu uz koji je priložen, pod uvjetom da i nadalje ne postoji potreba za kupnjom goriva za vrijeme trajanja puta ili se putnom nalogu prilaže preslika računa o prethodno kupljenom gorivu.
2. Ako se privatni automobil koristi za službene svrhe u mjestu odnosno naselju (lokovožnja), osoba koja koristi automobil obvezna je voditi dnevnu evidenciju za obračun naknade za korištenje automobila, koja osobito sadrži podatke o: nadnevku i vremenu korištenja automobila, broju prijeđenih kilometara i nazive prijeđenih lokacija, podatke o automobilu (marka i registarska oznaka automobila), izvješće o radu. U evidenciju se obvezno unosi i početno i završno stanje brojila – kilometar/sat automobila, i to: dnevno za prijeđene
lokacije u službene svrhe te ukupno na početku i na kraju obračunskog razdoblja. Nadalje, evidencija obvezno sadrži i ime/naziv i adresu poslodavca odnosno isplatitelja primitka, nadnevak obračuna i obračun te iznos primitka za isplatu i potpis ovlaštene osobe. Evidenciji se obvezno prilažu računi za kupljeno gorivo na način iz točke 1. ove upute.
3. Ako se plaća po osnovi korištenja službenog automobila u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, obvezno se vodi evidencija o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe, a način vođenja te evidencije utvrđuje poslodavac odnosno isplatitelj primitka odlukom iz članka 16. stavka 3. točke 5. podtočke 5.1. Pravilnika. Evidencija treba sadržavati i podatke o početnom i završnom stanju brojila – kilometar/sat automobila za vrijeme korištenja te račune za kupljeno gorivo na način iz točke 1. ove upute.
4. Ako se službeni automobil koristi za svrhe službenog puta ili u mjestu odnosno naselju za službene svrhe (loko – vožnja), obvezno se vode evidencije i prilažu računi o kupljenom gorivu na način iz točaka 1. i 2. ove upute.

Izmjenama propisa o porezu na dohodak država, na žalost opet naopako postavlja stvari. Tako se troškovi službenog puta priznaju ako imate račun za gorivo i popunjene podatke, a ne činjenicom da ste putovali radi ostvarivanja prihoda. Jer osnova priznavanja svakog troška je da je nastao s ciljem ostvarivanja prihoda.

Ako se koristi osobno vozilo obavezno navesti:
- marku vozila
- registarsku oznaku
- početno stanje kilometara s brojila
- završno stanje kilometara s brojila

Ako se koristi osobno vozilo obavezno priložiti:
- za gorivo u priložiti račun u originalu (u kopiji ako je original u knjizi URA)
- ako gorivo nije kupljeno na putu onda navesti račun posljednje kupnje goriva
- račune za cestarine

Putni nalog (preko 30 km udaljenosti) i evidencija tzv. „loko vožnje“ (do 30 km udaljenosti)
mora sadržavati podatke navedene u Mišljenju Porezne uprave.

OBRAČUN KORIŠTENJA OSOBNOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE OBRAČUN KORIŠTENJA OSOBNOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE - LOKO VOŽNJA

EVIDENCIJA KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE EVIDENCIJA KORIŠTENJA SLUŽBENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE

 

 

HNB TEČAJNA LISTA
29.09.2014
Srednji
AUD AUD
1
5,250111
JPY JPY
100
5,482450
CHF CHF
1
6,312312
GBP GBP
1
9,756641
USD USD
1
5,977062
EUR EUR
1
7,618961
$ Odabir valute
= Odabir valuteBiljeskeNET

PREPORUČUJEMO
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live leer Erfurt live unten

Copyright © 2004 - 2011 ekopen.hr